• Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  στα Purina Youth Days for Vets

  1. Εισαγωγή

  Τα εκπαιδευτικα σεμινάρια Purina Youth Days for Vets, τα οποία διοργανώνονται στις 11 Νοεμβρίου 2023 και 16 Δεκεμβρίου 2023 μέσω διαδικτύου, αποτελεί μια πρωτοβουλία της εταιρείας "SBH Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία", με έδρα την Οδό Αργούς, Αρ. 148, στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800708970 και ΔΟΥ Α' Αθηνών, εφεξής καλούμενη, η "Εταιρεία". Για την υλοποίηση του σεμιναρίου, η "Εταιρεία" συνεργάζεται με την IVSA (International Veterinary Students’ Association) - Παράρτημα Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και τη Nestlé Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ - Βιομηχανία-Εμπόριο Τροφίμων και Ποτών, εφεξής καλούμενοι οι "Συνεργάτες".

   

  Οι επωφελούμενοι της πρωτοβουλίας είναι φοιτητές και πτυχιούχοι Σχολών Κτηνιατρικής, εφεξής καλούμενοι οι "Συμμετέχοντες". Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, μέσω της ιστοσελίδας www.effect.education, οι "Συμμετέχοντες" δηλώνουν ρητά ότι συμφωνούν με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

   

  Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής του στα σεμινάρια Purina Youth Days for Vets. Η συμμετοχή στα σεμινάρια προϋποθέτει τη ρητή αποδοχή από τον υποψήφιο των παρόντων όρων συμμετοχής καθώς και την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας www.effect.education, οι οποίοι συμπληρώνουν τους παρόντες. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις παραγράφους 6.3 και 6.4. όπου περιγράφεται η Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εάν κάποιος δε συμφωνεί με τους Όρους συμμετοχής, των όρων περί προσωπικών δεδομένων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, καθώς και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας www.effect.education οφείλει να μην υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο.

   

  Η συμμετοχή στα Σεμινάρια Purina Youth Days for Vets συνεπάγεται τη συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων των συμμετεχόντων άνευ αποζημιώσεως κι ατελώς προς την SBH Μονοπρόσωπη ΙΚΕ προκειμένου να προχωρεί σε δημοσιεύσεις για ενημερωτικούς σκοπούς, όπως πχ. να δημοσιεύσει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό των συμμετεχόντων, και οποιοδήποτε άλλο προωθητικό ή ενημερωτικό υλικό σχετικά με το Σεμινάριο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και για σκοπούς προωθητικούς της εν λόγω ενέργειας με απώτερο στόχο τα Σεμινάρια να συγκεντρώσουν την προσοχή του κοινού.

  2. Περιγραφή αντικειμένου

  Η "εταιρεία" παρέχει χωρίς αμοιβή σε φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους σεμινάρια ανάπτυξης γνώσεων σχετικά με τα θέματα κλινικής διατροφής, με την διακριτική επωνυμία «Purina Youth Days» με σκοπό:

  1. Την καλλιέργεια χρήσιμων επιστημονικών γνώσεων
  2. Την καλύτερη προώθηση τους στην αγορά εργασίας
  3. Την επαφή τους με επαγγελματίες και την απόκτηση εμπειρίας

  Τα σεμινάριο θα πραγματοποιηθούν τις κάτωθι ημερονηνίες:

  • 1ο σεμινάριο: Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023
  • 2ο σεμινάριο: Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023

  Η "Εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής των σεμιναρίων, για λόγους που η ίδια κρίνει σκόπιμο ότι θα επηρεάσουν τον αντικειμενικό σκοπό του σεμιναρίου.

  3. Διάρκεια

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας www.effect.education έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω.

   

  Ορισμένοι όροι, εφόσον ρητά αναφέρεται στους Όρους Συμμετοχής, έχουν ισχύ ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης.

  4. Τόπος Διεξαγωγής των Σεμιναρίων

  Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η "Εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τόπου και τρόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων, όπως και το δικαίωμα πραγματοποιήσεως μέρους των σεμιναρίων με τρόπο ή τόπο διαφορετικό από το προαναφερόμενο, τον οποίον η ίδια θεωρεί κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού των σεμιναρίων.

  5. Δικαιώματα του Συμμετέχοντα

  Να συμμετέχει στα προαναφερόμενα σεμινάρια και στις εκδηλώσεις δικτύωσης που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, εφόσον γίνει δεκτός/δεκτή.

  6. Δικαιώματα της "Εταιρείας"

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   

  Η "Εταιρεία" διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του Εκπαιδευτικού Υλικού των Purina Youth Days, το οποίο παρέχεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στους συμμετέχοντες, για τους σκοπούς των σεμιναρίων. Απαγορεύεται ρητά η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της πρώτης των συμβαλλομένων. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) του Εκπαιδευτικού Υλικού των Purina Youth Days χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της "Εταιρείας" απαγορεύεται αυστηρά.

   

  Ο "Συμμετέχων" δεσμεύεται να τηρήσει πλήρη εχεμύθεια όσον αφορά στα θέματα και στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων Συμμετοχής καθώς και σε ό,τι περιέρχεται σε γνώση της στα πλαίσια αυτής ή με αφορμή τα Σεμινάρια. Κάθε τέτοια πληροφορία και υλικό θεωρούνται εμπιστευτικά (εφεξής: «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») και εμπίπτουν στην έννοια του επιχειρηματικού απόρρητου.

   

  Ο "Συμμετέχων" δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα υλικά και πληροφορίες αποκλειστικά και μόνον σε σχέση με την εκτέλεση των εκπαιδευτικών σκοπών των σεμιναρίων, ότι θα διαφυλάξει με πλήρη εχεμύθεια κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία, κάθε πληροφορία και κάθε μελέτη ή υλικό που θα προκύπτει από ή θα βασίζεται σε αυτήν και δε θα το αποκαλύψει, ούτε θα επιτρέψει την αποκάλυψή του αμέσως ή εμμέσως σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της "Εταιρείας".

   

  Ο "Συμμετέχων" δεν θα χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και το σχετιζόμενο με αυτές υλικό για κανένα άλλο σκοπό, παρά μόνο για τους σκοπούς των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία.

   

  Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο «1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ισχύουν και μετά για την λήξη ή για οποιονδήποτε λόγο λύση της παρούσας Σύμβασης.

   

  2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

   

  Η "Εταιρεία" έχει το δικαίωμα να παραχωρεί στους "Συνεργάτες", καθώς και σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία η ίδια θα επιλέξει το βιογραφικό σημείωματο οποίο έχει καταθέσει ο "Συμμετέχων", με όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει, χωρίς το δικαίωμα να αλλοιώσει ή να προβεί σε αλλαγές στο περιεχόμενό του .

  Ο "Συμμετέχων" δηλώνει από τώρα ότι δεν έχει, ούτε θα έχει στο μέλλον καμία αξίωση από την "Εταιρεία" και τους "Συνεργάτες" για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων (βιογραφικό) που έχει καταθέσει για τις ανάγκες των σεμιναρίων .

   

  3. ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ

   

  Η "Εταιρεία" έχει το δικαίωμα να βιντεοσκοπήσει και να φωτογραφίσει τα Σεμινάρια, καθώς και να χρησιμοποιήσει το οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό που περιέχει την εικόνα και τη φωνή των "Συμμετεχόντων", εφόσον τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για τους σκοπούς των Σεμιναρίων, καθώς και το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του "Συμμετέχοντα", όπως έχουν δηλωθεί στα πλαίσια των σεμιναρίων, για χρήση σε προωθητικό υλικό, στο διαδίκτυο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και όπου αλλού η "Εταιρεία" θεωρεί σκόπιμο.

   

  Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα σεμινάρια και εφόσον δεν εκδηλώσει γραπτώς την αντίρρηση του, ο "Συμμετέχων" δηλώνει ρητά ότι παραχωρεί στην "Εταιρεία" και στους "Συνεργάτες" το δικαίωμα παροχής και αποκλειστικής ή μη αποκλειστικής παραχώρησης του εν λόγω οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργάτες των σεμιναρίων και του προγράμματος, εργολάβους ή υπεργολάβους της "Εταιρείας" και την ανάρτηση του εν λόγω οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

   

  Ο "Συμμετέχων" δηλώνει από τώρα ότι δεν έχει, ούτε θα έχει στο μέλλον καμία αξίωση από την "Εταιρεία" και τους "Συνεργάτες", εργολάβους ή υπεργολάβους της για την χρήση της εικόνας του σε οπτικοακουστικό και οπτικό υλικό, καθώς και του ονοματεπώνυμού του σε προωθητικά υλικά, στο διαδίκτυο ή όπου αλλού η "Εταιρεία" θεωρεί σκόπιμο.

   

  Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο «3. ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ» ισχύουν και μετά για την λήξη ή για οποιονδήποτε λόγο λύση της παρούσας Σύμβασης.

   

  4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

   

  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων είναι: Η εικόνα και φωνή των συμμετεχόντων (στο οπτικοακουστικό υλικό), Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/Ηλικία, γένος φύλου, εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν και όποιες πρόσθετες πληροφορίες οι συμμετέχοντες επιλέξουν να γνωστοποιήσουν μέσω του βιογραφικού τους σημειώματος.

   

  Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των συγκεκριμένων σεμιναρίων και για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την ενημέρωσή τους από την "Εταιρεία". Με την παροχή της συγκατάθεσης στο παρόν ο συμμετέχων παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν κατά τα οριζόμενα στο Ν 2472/1997. Τα δεδομένα εκάστοτε συμμετέχοντα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών των σεμιναρίων όπως αναλύονται στην παρούσα σύμβαση. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα είναι δυνατόν να διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση του/της συμμετέχοντα/ουσας τον/την οποίο/α αφορούν.

   

  Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι των σεμιναρίων κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες, γ) για να ασκήσουν, προστατεύσουν το Σεμινάριο κι η "Εταιρεία" τα νόμιμα δικαιώματά τους.

   

  Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης/αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η "Εταιρεία" και τα σεμινάρια τηρούν και να αιτηθεί τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reputation.gr@gmail.com. Η πρώτη των συμβαλλομένων οφείλει να του απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

   

  Η "Εταιρεία" δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε κανένα τρίτο φορέα.

   

  Η "Εταιρεία" δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνον εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων η οποία τεκμαίρεται πως παρέχεται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και δεν προβάλει σχετική αντίρρηση εγγράφως.
  • Η διοχέτευση προσωπικών δεδομένων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την πρώτη των συμβαλλομένων καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των συμμετεχόντων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη πρώτη των συμβαλλομένων έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε αυτή μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  • Η αποκάλυψη των πληροφοριών προς υπαλλήλους, διοικητικά στελέχη, συμβούλους, ασφαλιστές, εργολάβους, υπεργολάβους της πρώτης των συμβαλλομένων, των σεμιναρίων ή/και των συμμετεχουσών Εταιρειών είναι ευλόγως απαραίτητη για τους σκοπούς των σεμιναρίων.

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα σεμινάρια και την πρώτη των συμβαλλομένων μπορούν να αποθηκευτούν, διαβιβαστούν κι υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα δραστηριοποιείται το πρόγραμμα Purina Youth Days, η "Εταιρεία" και οι "Συνεργάτες". Οι συμμετέχοντες αποδέχονται επίσης ρητώς την διαβίβαση δεδομένων, αποθήκευση κι επεξεργασία αυτών, εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, αλλά κι ειδικώς στην Γερμανία και την Ιρλανδία.

  7. Ευθύνη της "Εταιρείας"

  1. Η "Εταιρεία" δεν έχει καμία υποχρέωση κάλυψης ιατρικής περίθαλψης των συμμετεχόντων.
  2. Η "Εταιρεία" δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη αποζημίωσης απέναντι στους "Συμμετέχοντες" σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης που μπορεί να προκληθεί στο πρόσωπό τους από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνητή αιτία την διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων όπως και σε περίπτωση μεταβίβασης τους με μεταφορικό μέσο σε άλλο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων.

  Ο "Συμμετέχων" δηλώνει από τώρα ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι αναλαμβάνει το ρίσκο κάθε ατυχήματος από δραστηριότητες εντός και εκτός χώρου των σεμιναρίων και δεν έχει καμία αξίωση αποζημιώσεως από την "Εταιρεία" .